Latest post

Akıl ve Toplumun Özgürleşimi (Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma)

Ahmet Çiğdem August 14, 2020

Akıl ve Toplumun Özgürleşimi (Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma) Ahmet Çiğdem J rgen Habermas n epistemolojiyi toplumsal bir teori olarak kurma abas n anlamland rmaya y nelik bir al ma olan Ak l ve Toplumun zg rle imi, ele tirel bilgi teorisinin tarihsel ve toplumsal k kenlerini ele al yor Frankfurt Okulu nun ele tirel teoriyle tart maya a t izlekleri de takip eden bu al ma, bir yandan Okul un ve yelerinin tarihini hesaba katarken, di J rgen Habermas n epistemolojiyi toplumsal bir teori olarak kurma abas n anlamland rmaya y nelik bir al ma olan Ak l ve Toplumun zg rle imi, ele tirel bilgi teorisinin tarihsel ve toplumsal k kenlerini ele al yor Frankfurt Okulu nun ele tirel teoriyle tart maya a t izlekleri de takip eden bu al ma, bir yandan Okul un ve yelerinin tarihini hesaba katarken, di er yandan ele tirel teorinin modern d nya ve bu d nyan n adeta hayat so utan ruhsuzla t ran, ya am alanlar n s m rgele tiren yap s na y neltti i keskin yarg lar epistemolojinin imk nlar ile yeniden de erlendiriyor felsefe ve sosyolojiyi ayr u ra alanlar de il, ayn aban n de i ik par alar olarak yeniden in a etmek neredeyse bir zorunluluk haline gelmi tir Habermas n zg rle imi ama layan bir toplumsal teori olarak epistemolojiyi yeniden in a etme cehdini, bu zorunlulu un somut bir rne i olarak de erlendirmek gerekmektedir.

Akıl ve Toplumun Özgürleşimi (Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma) Ahmet Çiğdem

  • BEST AZW "✓ Akıl ve Toplumun Özgürleşimi (Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma)" || READ (Zip) ✓
    Ahmet Çiğdem